Algemene voorwaarden Go Celebrate Benelux BV November 2022

 

Artikel 1. Definities

 

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 

 1. Go Celebrate: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: 

 

Go Celebrate Benelux B.V. 

Bierstraat 123C te Rotterdam, 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84438673;

 

Alsook alle voor een evenement of catering door Go Celebrate ingeschakelde onderaannemers.

 

 1. opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Go Celebrate een overeenkomst heeft gesloten;

 

 1. particulier: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;

 

 1. overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Go Celebrate ter zake één of meer door Go Celebrate te verlenen diensten tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs;

 

 1. dagen: kalenderdagen;

 

 1. werkdagen: alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen;

 

 1. evenement: het evenement waarop de overeenkomst betrekking heeft en waar Go Celebrate (gedeeltelijk) de catering verzorgt (al dan niet met onderaannemers);

 

 1. gast: de gast van het evenement;

 

 1. calculatie: een inschatting van de kosten van de door de opdrachtgever gewenste leveringen en werkzaamheden.

 

Artikel 2. Algemeen

 

2.1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door Go Celebrate met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, inclusief (voorafgaande) offertes, voorstellen en overige afspraken, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of via de e-mail is afgeweken.

 

2.2. De toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat tevens de algemene (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever van toepassing zijn, dan moet dit expliciet vermeld staan op de offerte van Go Celebrate, en geldt bij tussen de verschillende voorwaarden strijdige bepalingen dat de algemene voorwaarden van Go Celebrate voor gaan.

 

2.3. Indien zich tussen Go Celebrate en de opdrachtgever een situatie voordoet waarin de algemene voorwaarden en de overeenkomst tussen Go Celebrate en de opdrachtgever niet voorzien, zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca, zoals gedeponeerd bij de Rechtbank te ‘s Gravenhage, van toepassing.

 

2.4. Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Go Celebrate vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

 

2.5. Indien Go Celebrate niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Go Celebrate in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

 

2.6. Go Celebrate heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde algemene voorwaarden op de bestaande overeenkomst van toepassing te verklaren. 

 

De opdrachtgever wordt schriftelijk, waaronder ook via e-mail, SMS of WhatsApp kan worden verstaan, van de gewijzigde algemene voorwaarden in kennis gesteld en van de datum van inwerkingtreding.

 

Indien de algemene voorwaarden ingrijpend en ten nadele van de opdrachtgever worden gewijzigd, dan heeft de opdrachtgever zijnde een particulier het recht de overeenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever zich niet kan vinden in de gewijzigde algemene voorwaarden. 

 

Artikel 3. Aanbod

 

3.1. Alle offertes en voorstellen, in welke vorm ook, van Go Celebrate zijn vrijblijvend.

 

3.2. Go Celebrate behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van redenen te

weigeren. 

 

3.3. De offerte of het voorstel bevat de calculatie. 

 

Die kan onder andere, maar niet uitsluitend, bestaan uit de volgende items:

 

 1. De prijs per gast voor een product of dienst;
 2. De uurtarieven per functie indien extra personeel wordt ingehuurd;
 3. Een inschatting van het aantal uren per functie dat het uitvoeren van de door de opdrachtgever gewenste leveringen en werkzaamheden kost;
 4. Vaste opstartkosten van een food truck of andere leverancier;

 

3.4. Verstrekt Go Celebrate een samengestelde prijsopgave, dan bestaat er geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte van de opgave tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

 

3.5. Kennelijke fouten of vergissingen in offertes of voorstellen van Go Celebrate binden Go Celebrate niet.

 

3.6. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Go Celebrate opgegeven hoeveelheden, eisen, specificaties en andere gegevens waarop Go Celebrate de calculatie baseert. Zijn de door de opdrachtgever verstrekte gegevens niet correct of volledig, dan kan dat gevolgen hebben voor de prijs.

 

3.7. De totale vergoeding voor de leveringen en uitvoering van de werkzaamheden is op basis van nacalculatie en wordt berekend aan de hand van de prijs per gast maal het aantal gasten, met eventueel in achtneming van artikel 6.4, en de personeelskosten (uurtarieven van de medewerkers maal het aantal gewerkte uren). 

 

De geoffreerde calculatie is een inschatting een daaraan kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

 

4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever de offerte of het voorstel van Go Celebrate online heeft ondertekend in het Pandadoc systeem, of telefonisch, via de e-mail of op enige andere wijze uitdrukkelijk heeft aanvaard. 

 

4.2. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, stuurt Go Celebrate de opdrachtgever via de e-mail een bevestiging.

 

Artikel 5. Wijzigingen

 

5.1. Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk, waaronder ook begrepen via e-mail, SMS of WhatsApp door beide partijen overeen te worden gekomen.

 

Artikel 6. Gastenaantal

 

6.1. De calculatie is gebaseerd op het aantal gasten zoals overeengekomen in de overeenkomst.

 

Indien er een wijziging in het aantal gasten plaatsvindt, heeft dit gevolgen voor de prijsberekening van de overeenkomst. Naast de kosten van food & beverage [m.a.w. culinair en dranken] zijn ook factoren zoals personele inzet en benodigde materialen berekend op het aantal gasten zoals vermeld in de offerte, overeenkomst of opdrachtbevestiging. 

 

De opdrachtgever is verplicht Go Celebrate zo snel mogelijk te informeren zodra wijzigingen of aanvullingen ontstaan die afwijken van de offerte of overeenkomst. Indien de wijziging zich voordoet in het offertestadium, dan zal Go Celebrate zich inzetten de best passende oplossing te vinden. 

 

Zodra de overeenkomst tot stand is gekomen, staat het minimaal aantal gasten vast.

 

6.2. Vermindering van het overeengekomen gastenaantal met verrekening van kosten is mogelijk. 

 

Het aantal werkdagen voor aanvang waarop dit nog mogelijk is, hangt af van uw precieze evenement en bestelling, omdat het ene product nu eenmaal meer voorbereiding en vooraf vastleggen behelst dan het andere, en met hoeveel het gastenaantal wordt verminderd. 

 

In de regel kunt u tot 10 werkdagen voor aanvang van het evenement tot een maximum van 10% van het

overeengekomen gastenaantal altijd probleemloos aanpassen – maar neem voor de volledigheid en zekerheid contact op met uw accountmanager.

 

6.3. Bij verschijning van meer gasten op het evenement dan het overeengekomen aantal, dan wordt voor deze extra gasten tevens de prijs per persoon in rekening gebracht. 

 

6.4. Is de verlaging van het aantal gasten groter dan 10%, dan is Go Celebrate gerechtigd de prijzen aan te passen. 

 

Dit doen wij omdat de productprijs per persoon wordt berekend op basis van het totaal aantal gasten (grote groepen eten per persoon gemeten voordeliger), en de vaste kosten over minder gasten verdeeld moeten worden. 

 

Bij verlaging van het aantal gasten, is de aanpassing in de regel:

 1. 10% of minder 0 %
 2. 15% of meer en minder dan 20%, 20 %
 3. 20% of meer en minder dan 25%, 25 %
 4. 25% of meer en minder dan 30%, 30 %

 

6.5. Indien de opdrachtgever korter dan 7 werkdagen voor het evenement het aantal gasten verlaagt, dan wordt dat gezien als een gedeeltelijke annulering en is voor het geannuleerde gedeelte artikel 10 van toepassing. 

 

Indien u het aantal gasten met meer dan 30% vermindert wordt dat gezien als een volledige en automatische annulering en is artikel 10 van toepassing. U zult dan uw aanvraag voor het evenement opnieuw moeten indienen en ontvangt een nieuwe offerte. 

 

Artikel 7. Auteursrechten

 

7.1. Alle in een offerte of opdrachtbevestiging verwerkte, of daarbij gevoegde, afbeeldingen, tekeningen, ideeën en gegevens dienen uitsluitend tot gebruik in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht en mogen door de opdrachtgever niet voor andere doeleinden worden gebruikt, noch aan enigerlei derde verstrekt. Alle rechten daarop blijven bij Go Celebrate berusten.

 

7.2. De onder 7.1 bedoelde bescheiden blijven eigendom van Go Celebrate. Go Celebrate behoudt zich dan ook het recht voor om die bescheiden terug te vorderen. 

 

Artikel 8. Prijzen en meerkosten

 

8.1. Vermelde prijzen zijn in euro’s.

 

8.2. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. en B.T.W. is los vermeld op offertes

 

8.3. Go Celebrate heeft het recht meerkosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen indien:

 

 1. De overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever wordt gewijzigd of wordt uitgebreid;
 2. Zich onvoorziene omstandigheden voordoen die niet zijn toe te rekenen aan Go Celebrate en die leiden tot extra kosten;
 3. Kostprijsfactoren een verhoging ondergaan;

 

8.4. Een prijsverhoging als bedoeld onder 8.3 geeft de opdrachtgever zijnde een particulier de bevoegdheid om de overeenkomst in overleg met Go Celebrate te herzien of annuleren, tenzij de omstandigheden die tot meerkosten leiden zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever.

 

Artikel 9. Betalingen

 

9.1. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of het voorstel, doch ook minstens 3 werkdagen vóór het evenement, hetgeen eerst komt. 

 

9.2. De opdrachtgever is verplicht:

 • De calculatie als aanbetaling bij de totstandkoming van de overeenkomst volledig te betalen, minimaal 3 werkdagen voor het evenement. 
 • De totale vergoeding voor de leveringen en werkzaamheden wordt door Go Celebrate aansluitend aan de uitvoering van de overeenkomst als eindafrekening gefactureerd onder verrekening van voornoemde aanbetaling. 

 

9.3. Voor elk van de betaalmomenten stuurt Go Celebrate tijdig een factuur aan de opdrachtgever.

 

9.4. De eindafrekening voorziet in een nauwkeurige specificatie van de verleende diensten en van een specificatie op nacalculatie te factureren diensten alsmede een specificatie van de B.T.W.

 

9.5. Indien een aanbetaling niet tijdig ontvangen is, dan heeft Go Celebrate het recht de opdracht per direct te annuleren en verdere uitvoering van de opdracht te weigeren, zonder in verzuim te geraken. Dit geldt als een annulering door de opdrachtgever en artikel 10.1. is van overeenkomstige toepassing.

 

9.6. Indien de opdrachtgever niet 2 werkdagen vóór de datum van het evenement volledig heeft betaald, dan is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken tot aan de datum van betaling aan Go Celebrate over het uitstaande bedrag de wettelijke (handels)rente aan Go Celebrate verschuldigd.

 

9.7. Ingeval de opdrachtgever in gebreke is aan zijn betalingsverplichtingen of andere verplichtingen te voldoen, is de opdrachtgever vergoeding verschuldigd van alle kosten die Go Celebrate moet maken ter verkrijging van voldoening buiten rechte, verder te noemen ‘incassokosten’. 

 

Deze incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 120,-. 

 

Daarnaast draagt de opdrachtgever de kosten van gerechtelijke maatregelen ter verkrijging van voldoening, indien daartoe door Go Celebrate wordt overgegaan. Voor de opdrachtgever zijnde een particulier worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.

 

9.8. De opdrachtgever is niet gerechtigd zich te beroepen op verrekening.

 

9.9. Eventuele geschillen tussen Go Celebrate en de opdrachtgever naar aanleiding van door de opdrachtgever gedane reclames, dan wel uit anderen hoofde, geven de opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten, tenzij hij daartoe door de bevoegde rechter uitdrukkelijk is gemachtigd.

 

Artikel 10. Annulering

 

10.1. Indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert, dan is de opdrachtgever annuleringskosten aan Go Celebrate verschuldigd. De annuleringskosten zijn:

 

 1. Bij annulering meer dan 60 dagen voor de (eerste) dag van uitvoering: 25% van de

totale calculatie;

 1. Bij annulering 60 dagen of korter en 30 dagen of meer voor de (eerste) dag van

uitvoering: 50% van de totale calculatie;

 1. Bij annulering minder dan 30 dagen voor de (eerste) dag van uitvoering: 100% van de

totale calculatie.

 

10.2. Annulering dient schriftelijk, waaronder ook begrepen via e-mail, te geschieden. Voor de berekening van de hoogte van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de dag daarop de annulering door Go Celebrate is ontvangen.

 

10.3. Indien de overeenkomst gedeeltelijk wordt geannuleerd, dan worden de annuleringskosten berekend over de calculatie van het gedeelte van de overeenkomst dat is geannuleerd. 

 

10.4. Go Celebrate heeft het recht de annuleringskosten te verrekenen met de door de opdrachtgever betaalde aanbetaling. 

 

10.5. Go Celebrate behoudt zich het recht voor opdrachten die achteraf in strijd blijken met overheidsvoorschriften, dan wel de algemeen in de samenleving geaccepteerde normen, waarden en goede smaak, te annuleren, ook indien de opdracht reeds bevestigd is en/of er een begin van uitvoering is gemaakt. Dit geldt ook als een annulering door de opdrachtgever, en artikel 10.1 is van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 11. Uitvoering van de overeenkomst

 

11.1. Go Celebrate heeft het recht zonder de opdrachtgever daarvan in kennis te stellen bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. Artikel 7:404 BW is niet op de overeenkomst van toepassing.

 

11.2. Go Celebrate en haar onderaannemers zullen zoveel mogelijk de overeengekomen ingrediënten, food trucks, apparatuur, en andere zaken proberen te gebruiken. 

 

Het is mogelijk, bijvoorbeeld wegens overmacht, zie artikel 16.1, en/of wegens een onverwachte verhoging van de inkoopprijs, dat Go Celebrate deze zaken niet exact kan leveren of dat redelijkerwijs van Go Celebrate niet verwacht kan worden dat hij deze zaken levert. In een dergelijk geval wordt de opdrachtgever daarvan op de hoogte gesteld en zal Go Celebrate zorgdragen voor een alternatief. 

 

Een dergelijke aanpassing in hetgeen geleverd, geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst kosteloos te annuleren, op korting of enige andere vorm van compensatie.

 

Artikel 12. Verplichtingen van de opdrachtgever

 

12.1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle zaken, gegevens, faciliteiten en/of ruimtes, waarvan Go Celebrate aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Go Celebrate worden verstrekt of ter beschikking worden gesteld.

 

12.2. Eventuele specifieke wensen van de opdrachtgever ten aanzien van hetgeen te leveren, bijvoorbeeld i.v.m. allergieën en/of dieetwensen van gasten, of de uitstraling van een foodtruck, dienen ruim van tevoren door de opdrachtgever aan Go Celebrate kenbaar te worden gemaakt.

 

12.3. De opdrachtgever is gehouden Go Celebrate onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

 

12.4. De opdrachtgever verbindt zich er tijdig zorg voor te dragen dat de werkzaamheden welke niet behoren tot de opdracht aan Go Celebrate, naar de eis van Go Celebrate zijn verricht en zo tijdig dat het afleveren en het opstellen van de benodigde inventaris, goederen en andere zaken geen vertragingen ondervinden, dat de toegang tot de ruimten waarin Go Celebrate werkt onbelemmerd is en dat in het algemeen het werk ter plaatse een goede en ongestoorde voortgang kan vinden.

 

12.5. De opdrachtgever en zijn gasten dienen het personeel van Go Celebrate en haar onderaannemers met respect te behandelen.

 

12.6. De opdrachtgever geeft Go Celebrate de ruimte te kunnen werken volgens de wettelijke regels op het gebied van hygiëne, arbo en milieu. Go Celebrate kan de opdrachtgever indien gewenst een HAM-checklist aanleveren.

 

Artikel 13. Transport en aflevering

 

13.1. Tenzij anders wordt overeengekomen is de keuze van het transport aan Go Celebrate. 

 

De opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te nemen voor een snelle lossing van de goederen of opbouw van het evemenent. 

 

Go Celebrate is niet verantwoordelijk voor de wijze van opslaan op opstellen door de opdrachtgever. Heeft de opdrachtgever verzuimd tijdig maatregelen te nemen tot inontvangstneming van de goederen of het mogelijk maken het evenement op te stellen, dan is Go Celebrate gerechtigd deze goederen en andere zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te bouwen, te lossen en op te slaan waarmee Go Celebrate aan de leveringsplicht heeft voldaan. 

 

Go Celebrate behoudt zich het recht voor de goederen in gedeelten te leveren of het evenement in gedeelten op te bouwen. .

 

Artikel 14. Reclame

 

14.1. De opdrachtgever is verplicht tijdens de uitvoering van de verstrekte opdracht te controleren of de uitvoering van de opdracht overeenkomt met hetgeen partijen zijn overeengekomen. 

 

14.2. Reclames zijn slechts schriftelijk of via de e-mail en gemotiveerd mogelijk binnen 5 werkdagen na uitvoering van de opdracht.

 

14.3. De opdrachtgever dient klachten over de kwaliteit van etens- en/of drinkwaren of andere geleverde zaken onmiddellijk na constatering van een afwijking aan Go Celebrate te melden, zodat Go Celebrate de gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht eventueel ter plekke te (laten) controleren en indien mogelijk te verhelpen.

 

14.4. Een aantoonbaar gebrek in een onderdeel van de uitvoering van de opdracht geeft de opdrachtgever niet het recht de totale geleverde prestatie af te keuren.

 

14.5. Ingeval de reclame een ontvangen factuur betreft, dient deze binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk of via de e-mail ter kennis van Go Celebrate te worden gebracht. Reclames die Go Celebrate na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 8 dagen bereiken, hoeven door Go Celebrate niet meer in behandeling genomen te worden. 

 

De opdrachtgever wordt geacht na het verstrijken van de termijn van 8 dagen als voornoemd, akkoord te zijn gegaan met de hem toegezonden factuur.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid en verjaring

 

15.1. Go Celebrate kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:

 

 1. Een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden;
 2. Enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.

 

15.2. De opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. 

 

Go Celebrate is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de opdrachtgever gegeven instructies. 

 

De opdrachtgever vrijwaart Go Celebrate tegen alle aanspraken ter zake.

 

15.3. Go Celebrate is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door de opdrachtgever en/of de gasten en/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Go Celebrate.

 

15.4. De gasten dienen zelf na te gaan of de geleverde consumpties ingrediënten bevatten waarvoor hij of zij allergisch is. Allergeneninformatie is op verzoek beschikbaar. Go Celebrate kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor een allergische reactie als gevolg van het nuttigen van consumpties die door Go Celebrate geleverd zijn.

 

15.5. De opdrachtgever wordt te allen tijde als de eigenaar, huurder of gebruiker van de ruimte waar het evenement plaatsvindt, aangemerkt, ook indien de huur door bemiddeling van Go Celebrate tot stand is gekomen. 

 

Go Celebrate kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken aan deze ruimte. Indien de opdracht dient te worden uitgevoerd in door derden ter beschikking gestelde ruimten, dan is Go Celebrate op geen enkele wijze aansprakelijk indien de betreffende ruimten niet daadwerkelijk door de betreffende derden ter beschikking worden gesteld.

 

15.6. Bij plaatsing van vlaggenmasten of noodzakelijke verankeringen van huur- of inrichtingmaterialen en tentpaviljoens welke geschiedt op aanwijzing en/of met toestemming van de opdrachtgever, aanvaardt Go Celebrate geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel ontstane schade.

 

15.7. Go Celebrate is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van de opdrachtgever en/of de gasten op de plek waar het evenement plaatsvindt.

 

15.8. Aansprakelijkheid van Go Celebrate voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade, milieuschade, opgelegde boetes, arbeidskosten en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.

 

15.9. Indien Go Celebrate aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Go Celebrate beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Go Celebrate gedane uitkering.

 

Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Go Celebrate beperkt tot maximaal het bedrag dat de opdrachtgever betaald heeft voor de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

 

15.10. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Go Celebrate vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Go Celebrate kan aanwenden.

 

15.11. Indien de opdrachtgever goederen en/of materialen en/of voorzieningen ten behoeve van het uitvoeren van de werkzaamheden aan Go Celebrate ter beschikking heeft gesteld en deze goederen en/of materialen en/of voorzieningen niet geschikt zijn voor het doel waarvoor zij aan Go Celebrate ter beschikking zijn gesteld, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die daaruit voortvloeit.

 

15.12. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voor Go Celebrate en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct en/of indirect gevolg van wanprestatie en/of onrechtmatig handelen van de opdrachtgever en/of de gasten, alsmede voor de schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan de opdrachtgever en/of de gasten houder zijn en/of die onder hun toezicht staan.

 

15.13. Wordt een opdracht verstrekt door twee of meer opdrachtgevers, zijnde natuurlijke of rechtspersonen, dan zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van de opdrachtgever.

 

Artikel 16. Overmacht

 

16.1. Als overmacht voor Go Celebrate gelden alle omstandigheden buiten toedoen van Go Celebrate, waardoor de normale uitvoering der overeenkomst wordt verhinderd. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: 

 

 • vertraging als gevolg van onverwachte verkeersopstoppingen; 
 • weersinvloeden; 
 • overstromingen; aardverschuivingen;
 • terrorisme; 
 • belemmeringen in het vervoer; files; ongelukken; pech onderweg; 
 • werkstakingen; epidemieën; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; 
 • verlies van of beschadigingen aan goederen bij het transporteren daarvan; ex- en importverboden; diefstal; brand; overheidsmaatregelen; internetstoring;
 • stroomstoring; storing in het e-mailverkeer.

 

16.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van leveranciers van Go Celebrate of van door Go Celebrate inschakelde derde partijen.

 

16.3. In geval van overmacht zal de opdrachtgever aan Go Celebrate nog 2 maanden na de overeengekomen datum van levering de gelegenheid moeten geven zijn verplichtingen na te komen tenzij het, naar partijen bekend is, een fatale datum betreft.

 

16.4. Bijzondere omstandigheden die stagnatie in de bereiding veroorzaken of overmachtssituaties, zij het voorzien of onvoorzien, schorten de verplichting tot levering van Go Celebrate voor de duur van deze omstandigheid resp. situatie op. 

 

16.5. Voor zover Go Celebrate ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Go Celebrate gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst betreft.

 

Artikel 17. Opschorting en ontbinding

 

17.1. Go Celebrate is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst Go Celebrate ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet zal nakomen.

 

17.2. Go Celebrate is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.

 

17.3. Voorts is Go Celebrate bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 

17.4. Indien er beslag wordt gelegd op zaken van de opdrachtgever, de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, of ingeval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, heeft Go Celebrate het recht (verdere) uitvoering van alle met de opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) op te schorten, dan wel deze overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Go Celebrate op schadevergoeding.

 

17.5. Als gevolg van de uitvoering van de leden 1, 2, 3 of 4 is Go Celebrate niet tot enige schadevergoeding gehouden.

 

17.6. Ingeval Go Celebrate de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de opdrachtgever, dan heeft Go Celebrate het recht overeenkomstig artikel 10.1 annuleringskosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen, onverminderd het recht van Go Celebrate om alle schade van de opdrachtgever te vorderen die Go Celebrate door de tekortkoming lijdt.

 

Artikel 18. Geheimhouding

 

18.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

 

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

19.1. Op alle overeenkomsten tussen Go Celebrate en de opdrachtgever gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

19.2. Bij verschil van uitleg tussen de Nederlandse tekst en eventuele buitenlandse vertalingen daarvan is de uitleg volgens de Nederlandse tekst bindend.

 

19.3. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Go Celebrate worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Go Celebrate gevestigd is. De opdrachtgever zijnde een particulier heeft 1 maand de tijd nadat Go Celebrate zich schriftelijk jegens de opdrachtgever op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.