Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (hierna aangeduid als “de Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle door en tussen klanten en DeVisser Food Service Equipment BV, Rotterdam, en United Food Concepts Holding Kft, Budapest (hierna aangeduid als “Go Celebrate”) via www.go-celebrate.com en www.go-celebrate.nl en www.go-celebrate.be (hierna aangeduid als de “Website”) of via de websites van samenwerkingspartners van Go Celebrate afgesloten Overeenkomsten.

1. Door Go Celebrate geleverde diensten

1.1. Go Celebrate biedt op haar Website en de websites van derden verschillende producten, maaltijden en diensten aan (gezamenlijk aangeduid als de “cateringdiensten”), die Go Celebrate afneemt van verschillende lokale aanbieders van cateringdiensten (hierna aangeduid als “partner cateraars”) en stelt een platform beschikbaar voor het eenvoudig verwerken van bestellingen en betalingen aan Go Celebrate.

1.2. Go Celebrate biedt op de Website cateringdiensten aan van haar partner cateraars en verwerkt bestellingen van klanten in haar hoedanigheid van wederverkoper van deze partner cateraars. De maaltijden worden bereid door de partner cateraars, met wie Go Celebrate afzonderlijke overeenkomsten sluit, en rechtstreeks door de partner cateraars namens Go Celebrate geleverd aan de klant. De overeenkomst met betrekking tot deze bestellingen is uitsluitend van toepassing tussen de klant en Go Celebrate; de partner cateraar is geen partij bij deze overeenkomst en derhalve geen contractpartner van de klant.

2. Voorwaarden voor het afnemen van bestellingen

klanten die gebruik willen maken van de diensten van Go Celebrate

– moeten minimaal 18 jaar oud zijn,

– moeten in staat zijn leveringen in ontvangst te nemen op het in de bestelling vermelde adres,

– mogen in geen geval de op de website aangeboden cateringdiensten in sublicentie geven, doorverkopen, of deze tegen betaling aan derden ter hand stellen of verstrekken zonder de schriftelijke toestemming van Go Celebrate,

– mogen uitsluitend een klantprofiel aanmaken onder hun eigen identiteit of ten behoeve van ondernemingen die zij bevoegd zijn te vertegenwoordigen,

– dienen ervoor zorg te dragen dat de bij het aanmaken van het profiel of in de bestelling opgegeven gegevens juist zijn,

– moeten hun profiel prompt aanpassen indien er wijzigingen optreden in de opgegeven gegevens,

– moeten hun inloggegevens geheim houden en Go Celebrate prompt in kennis stellen zodra zij vermoeden dat deze inloggegevens verloren of gestolen zijn.

3. Registratie

3.1. Om een bestelling te kunnen plaatsen moeten klanten eerst een aanvraagformulier invullen.

Dit kan zowel tijdens het opgeven van een bestelling als onafhankelijk daarvan gebeuren. Een verzoek tot het aanmaken van een bestelling kan als volgt worden ingediend:

– via de Website, door het insturen van een volledig ingevuld aanvraagformulier bij het opgeven van een bestelling,

– via e-mail, naar een medewerker op voornaam@go-celebrate.com of info@go-celebrate.com met alle informatie van een aanvraag volledig opgegeven in de e-mail.

3.2. Aanvaarding van de aanvraag is geheel naar keuze van Go Celebrate. Zodra Go Celebrate een aanvraag heeft aanvaard, wordt uw aanvraag in behandeling genomen.

4. Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1. De klant kan zowel telefonisch als via e-mail of op de Website, met gebruikmaking van het daarvoor bestemde formulier, een aanvraag doen.

4.2. De op de Website vermelde aanbiedingen zijn niet bindend en vormen geen aanbod in juridische zin. Ook telefonisch of per mail meegedeelde prijzen en suggesties van menu’s of pakketten voor evenementen vormen geen aanbod in juridische zin.

Enkel de ontvangen offerte via het systeem Pandadoc betreft een aanbod in juridische zin.

4.3. De Overeenkomst komt pas tot stand na verzending van de door beide partijen ondertekende offerte.

4.4. Cateringdiensten worden uitsluitend afgehandeld tussen de klant en Go Celebrate. De partner cateraar is geen partij bij de Overeenkomst. Levering van de bestelling aan de klant is uitsluitend de verantwoordelijkheid van Go Celebrate, die deze bestelling heeft aanvaard. In geval van problemen met de Cateringservice of indien de diensten niet aan je verwachtingen voldoen, verzoeken we je uitsluitend met ons contact op te nemen.

4.5. De tekst van de Overeenkomst, dat wil zeggen de door de klant opgegeven bestelgegevens en de Voorwaarden, worden door Go Celebrate opgeslagen en de bestelgegevens worden via e-mail aan de klant verstuurd. De Voorwaarden staan altijd in de offerte gelinkt als .pdf.

4.6. De klant kan op elk moment de geldende versie van deze Voorwaarden downloaden via zijn browser en deze inzien op de Website.

5. Levering, leveringsbon, bezorgingskosten

5.1. De cateringdiensten worden rechtstreeks door de partner cateraars geleverd aan de klant.

5.2. De levering vindt plaats binnen de door de klant opgegeven en door Go Celebrate bevestigde termijn.

5.3. Bij levering ontvangt de klant een leveringsbon van de betreffende partner cateraar. De leveringsbon strekt tot bevestiging van de kwaliteit. De klant kan hierop klachten over te late levering, de kwaliteit van het geleverde en overige opmerkingen over de cateringdiensten noteren.

5.4. De leveringskosten zijn voor rekening van de klant.

6. Prijzen

Alle op de Website, tijdens het bestellingsproces en in deze Voorwaarden vermelde prijzen en overige met de cateringdiensten verband houdende bedragen luiden in euro en zijn exclusief btw tenzij expliciet anders vermeld.

7. Betaling en facturering

7.1. De klant gaat ermee akkoord alle facturen elektronisch via e-mail te ontvangen.

7.2. Betaling van de cateringdiensten aan Go Celebrate vindt naar keuze van de klant plaats op basis van een factuur, per creditcard of via PayPal.

De PayPal betalingsmethode wordt uitgevoerd door PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5. Etage, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. Voor meer informatie over de bescherming van jouw privacy door PayPal, zie de privacyverklaring van PayPal.

7.3. Betaling van het gehele bedrag dient binnen een twee weken na de datum van de factuur of in elk geval uiterlijk achtenveertig (48) uur voor de dag waarop de Cateringdienst wordt uitgevoerd, welk tijdstip eerder komt, plaats te vinden via de gekozen betalingsmethode of, in geval betaling plaatsvindt op basis van een factuur, door overboeking van het factuurbedrag.

Go Celebrate verstuurt de klant een e-mail met alle noodzakelijke betalingsinformatie dan wel een link naar een website waarop de betaling kan worden uitgevoerd.

7.4. Go Celebrate kan onmiddellijk na de totstandkoming van de Overeenkomst gedeeltelijke vooruitbetaling verlangen (bijvoorbeeld 50% van het bedrag) door middel van een eerste factuur.

7.5. In geval van te late betaling door de klant overeenkomstig de hierboven vermelde procedure is Go Celebrate gerechtigd, na de klant in de gelegenheid te hebben gesteld de betaling alsnog binnen een redelijke, door Go Celebrate vast te stellen termijn – normaal gesproken zeven (7) dagen – doch in elk geval 48 uur vóór het evenement – te voldoen, de Overeenkomst voor cateringdiensten te ontbinden.

7.6. Go Celebrate is gerechtigd over bedragen die niet tijdig worden voldaan rente in rekening te brengen overeenkomstig de wettelijke regelingen. Go Celebrate behoudt zich het recht voor aan te tonen dat de werkelijk geleden schade hoger is.

7.7. De klant is uitsluitend gerechtigd door hem/haar verschuldigde bedragen te verrekenen met vorderingen die niet door Go Celebrate worden betwist of die rechtskracht bezitten. De klant is uitsluitend gerechtigd tot het uitoefenen van een retentierecht voor zover diens tegenvordering is gebaseerd op dezelfde contractuele relatie.

8. Annulering, annuleringskosten

8.1 De klant kan een bestelling na afsluiting van de Overeenkomst en tot het hierna vermelde moment kosteloos annuleren door het sturen van een e-mail aan Go Celebrate op het adres team@go-celebrate.com.

De annuleringskosten worden in rekening gebracht voor annuleringen die na de hieronder vermelde tijdstippen worden ontvangen:

Bedrag Annuleringskosten
€0 t/m €10.000,- > 30 dagen voor evenement: kosteloos29 tot 15 dagen voor het evenement: 50% van de reserveringswaarde.
15 tot 4 dagen voor het evenement: 75% van de reserveringswaarde.

3 dagen of korter voor het evenement: 100% van de reserveringswaarde.

Meer dan € 10.000,- > 90 dagen voor het evenement wordt naar de werkelijke kosten gekeken> 89-60 dagen voor het evenement is 60% van de reserveringswaarde verschuldigd, of de daadwerkelijk gemaakte kosten, welk van de bedragen hoger is.
59 dagen of korter voor het evenement is 85% van de reserveringswaarde verschuldigd, of de daadwerkelijk gemaakte kosten, welk van de bedragen hoger is.

Wijzigingen in de orderomvang worden beschouwd als annulering. Indien u bijvoorbeeld voor 10 personen een diner hebt geboekt, en 2 dagen voor het diner annuleert u twee personen, dan betaalt u toch voor 10 personen.

De annuleringsvoorwaarden zijn gebaseerd op afzonderlijke offertes.

Voortijdige beëindiging van de Overeenkomst

Annulering van het Overeenkomst, beëindiging en intrekking

Indien de klant de Overeenkomst wenst te annuleren op gronden waarvoor Go Celebrate niet verantwoordelijk is, komen de volgende kosten voor rekening van de klant: eenmalige annuleringskosten à € 50,-.

8.2. De verschuldigde annuleringskosten worden naar evenredigheid verlaagd voor zover de klant kan aantonen dat er geen sprake is van schade of waardevermindering of althans dat deze aanzienlijk minder bedraagt dan het door de klant betaalde bedrag. Go Celebrate behoudt zich het recht voor aan te tonen dat de feitelijke schade groter is.

8.3. De bepalingen van dit artikel laten het wettelijke recht tot herroeping onverlet.

9. Aansprakelijkheid

9.1. Go Celebrate is uitsluitend aansprakelijk voor schade of vergoeding van vergeefs gemaakt kosten overeenkomstig het bepaalde in het toepasselijk recht in geval van opzet of grove nalatigheid.

9.2. De hierboven genoemde uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing in geval van overlijden of lichamelijk letsel. De bepalingen van de Nederlandse of Belgische Wet op productaansprakelijkheid zijn onverkort van toepassing.

9.3. De hierboven genoemde uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zijn tevens van toepassing ten aanzien van werknemers, vertegenwoordigers of derden van wie Go Celebrate bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikmaakt.

10. Gegevensbescherming

10.1. Go Celebrate verzamelt en bewaart die gegevens van de klant die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van haar activiteiten. Go Celebrate neemt bij de verwerking van de persoonsgegevens van de klant alle wettelijke voorschriften in acht. Zie de privacyverklaring op onze Website voor meer informatie.

10.2. De klant ontvangt op diens verzoek informatie over de gegevens die Go Celebrate op enig moment met betrekking tot de klant in haar bezit heeft.

11. Geschillenbeslechting

De Europese Commissie heeft een platform opgezet voor online geschillenbeslechting (ODR); dit platform is te vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Het platform fungeert als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die betrekking hebben op contractuele verplichtingen voortvloeiend uit online afgesloten koopovereenkomsten. Wij zijn niet verplicht tot en onderwerpen ons in principe niet aan geschillenbeslechtingsprocedures met een consumentenorganisatie.

12. Slotbepalingen

12.1. Op deze Voorwaarden en de rechtsverhouding met de klant is het Nederlands of Belgisch recht van toepassing, naargelang waar uw bedrijf zetelt c.q. als privé persoon waar u woont, met uitsluiting van de bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten (CISG).

Deze rechtskeuze is uitsluitend van toepassing op consumenten voor zover de verleende bescherming niet is herroepen op grond van dwingendrechtelijke bepalingen van het rechtsgebied waarin de consument zijn/haar normale woonplaats heeft.

12.2. Voor zover de klant een ondernemer, publiekrechtelijke entiteit of publiekrechtelijke instelling is, worden alle geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding tussen de klant en Go Celebrate voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Rotterdam of Brussel. Afgezien daarvan zijn op de nationale en internationale rechtsmacht de geldende statutaire bepalingen van toepassing.

12.3. Indien een of meer bepalingen van deze Voorwaarden nietig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen daarvan niet aan.

13. Contact

Voor alle vragen, suggesties of klachten kunt u terecht bij de klantenservice van Go Celebrate. Deze is bereikbaar per e-mail op team@go-celebrate.com

– Versie d.d. 8 januari 2020 –